PATROL 023 pruža usluge fizičkog obezbeđenja u okviru sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja- zaštita imovine i lica obuhvataju konvencionalne vidove obezbeđenja objekata kao što su: industrijski, poslovni i prodajni objekti, rezidencijalni objekti. . U zavisnosti od zahteva klijenata uslugu fizičko tehničkog obezbeđenja vršimo sa naoružanim ili nenaoružanim izvršiocima opremljenim svom neophodnom opremom sa više tipova uniformi uz konstantnu podršku interventne patrole.

Svi naši zaposleni ispunjavaju propisane zakonske uslove i nosioci su osnovnih licenci (10%) ili licenci za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružijem (90%) i uslove postavljene od strane menadzment tima uz prethodnu proveru ličnosti, veština i sposobnosti kandidata. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci i njihovom usavršavanju u našim centrima za obuku SlOb.

Usluge fizičkog obezbeđenja trenutno pružamo velikom broju naših korisnika na teritoriji Vojvodine, Beograda, Srbije.

PATROL 023 pruža usluge transporta novca i vrednosti i u tu svrhu raspolaže namenskim vozilima prilagođenim potrebama kvalitetno obavljenog posla i dobro obučenog i opremljenog ljudstva a sve u cilju da transport i prateći procesi budu bezbedni i osigurani.

Promet novca u tranzitu se obavlja vozilima posebno prilagođenim i obezbeđenim. Svako vozilo poseduje 24/7 satelitsko (GPS) praćenje kontrolisano iz monitoring centra i posebne zaštitne kase shodno proceni o ugroženosti. Komunikacija se obavlja zatvorenom mrežom mobilne telefonije u kojoj se nalaze svi naši zaposleni.

Ljudstvo koje obavlja poslove iz ove delatnosi, jeste posebno odabrano, i ispunjava sve profesinalne uslove uz poštovanje svih kodeksa rada u ovim poslovima. Obučeni su za rukovanje dugim i kratkim vatrenim oružjem i vožnjom u kritičnim situacijama.

Sve vrednosti u transportu osigurane su kod renomirane osiguravajuće kuće Dunav Osiguranje sa kojom PATROL 023 ima razvijenu saradnju, dok su sve procedure rada usklađene sa zahtevima ove osiguravajuće kuće.

Pružanjem usluga transporta novca u stanju smo da ispunimo sve specifične zahteve naručioca posla kao i da izvedemo interventne pošiljke u minimalnom vremenskom periodu.

PATROL 023 poseduje aktivnu interventnu patrolu 24h dnevno na teritoriji grada Zrenjanina, čije se vreme izlaska do ugroženog objekta svodi na 2-5min, a koja trenutno obezbeđuje 112 objekata.

Ova usluga namenjena svim malim i srednjim privrednicima koji imaju potrebu da zaštite svoju firmu, njen imidž i njenu imovinu. To mogu biti različita predstavništva, kancelarije, prodavnice, radionice, privatne kuće, magacini… tačnije sve ono što je vredno čuvati a nije isplativo obezbediti konvencionalnim obezbedjenjem.

Interventna patrola je sastavljena od obučenih pripadnika službe FTO, opremljenih posebnim označenim i neoznačenim vozilima koja je aktivna 24h dnevno, po potrebi opremljena vatrenim oružijem i drugim sredstvima potrebnim za uspešno izvršavanje postavljenih zadataka.

Interventna patrola se prilagođava potrebi zaštite samog objekta, a podrazumeva izlaske na intervencije i noćne obilaske štićenih objekata u preventivne svrhe. Ukoliko je moguće objekat zaštititi alarmnim sistemom to se i čini sa tim da dojava alarmnog stanja iz monitoring centra ide upravo interventnoj patroli. Vreme izlaska u noćnom režimu svodi se na nekoliko minuta iz razloga što je vozilo u stalnom pokretu. Patroliranje se obavlja svaku noć bez izuzetaka, a prilikom obilaska objekata vrši se detaljna provera istog spolja ili sa unutrašnje strane ograde objekta. Pritom česti su primeri zaticanja različitih licu u vršenju krivičnih dela i njihova predaja nadležnim državnim organima.

PATROL 023 pruža uslugu obezbeđenja ribnjaka i poljoprivrednih dobara ili useva na najrazličitije savremene načine a u skladu sa potrebama samih korisnika. Cilj je postići maksimalnu očuvanost istih obilaskom ribnjaka ili useva u toku dana i noći 24h dnevno u preventivne svrhe ili neposrednim boravkom na terenu u kritičnom periodu za dati prostor.

Sva naša vozila i oprema omogućavaju nam rad u najtežim uslovima. Profesinalno prilagođena vozila, uniforme, oprema za noćno osmatranje, komunikacija posredstvom radio veze i zatvorene mobilne telefonije kao i korišćenje službenih pasa po potrebi omogućuje nam profesionalno obavljanje svih zadataka na terenu.

Zaštitnu funkciju trenutno obavljamo na jednom od najvećih ribnjaku u Evropi koji pripada ribarskom gazdinstvu Ečka koji se prostire na preko 8000 hektara vodene i kopnene površine, i predstavlja najkompleksniji prostor izložen visokim rizicima sa potrebama zaštite i obezbeđenja.

PATROL 023 obavlja poslove obezbeđenja javnih manifestacija i skupova.

Poslovi iz ove delatnosti se obavljaju u skladu sa svim specifičnim zahtevima naručioca posla uz prilagođavanje potrebama svake manifestacije posebno. Veliki broj dobro obučenih i opremljenih ljudi uz podršku interve patrole odgovoriće potrebama najzahtevnijih korisnika u cilju postizanja maksimalne bezbednosti događaja i njegovih učesnika.

Svi poslovi obezbeđenja sportskih manifestacija obavljaju se na osnovu adekvatno razrađene procene rizika i u saradnji sa nadležnim državnim organima. Detaljno sprovođenje procedura rada i kontrole ulaska posetilaca na sportske objekte jedan su od preduslova za uspešan i bezbedan rad koji se sprovodi od strane pripanika službe obezbeđenja naše firme.

Opredeljeni da sport bude pokretač aktivnosti i uzdanica mladih ljudi, PATROL 023 se već drugu godinu za redom nalazi u timu sponzora rukometnog kluba “Proleter” iz Zrenjanina.

Efikasnost u svom radu predstavili smo i na “XXI Svetskom rukometnom prvenstvu za dame” odrzanog u decembru 2013 godine u gradu Zrenjaninu u “Kristalnoj dvorani” na kojem smo dobili sve najbolje ocene od strane- Međunarodne rukometne organizacije (IHF) i Rukometnog saveza Srbije za organizaciju i delatnost obezbeđenja.

PATROL 023 prilikom obavljanja delatnosti u sektoru bezbednosti koristi prednosti savremenog monitoring centra. Monitoring centar aktivan je 24h dnevno u kojem stručno osposobljeni operateri daljinskim putem prate aktivnosti na štićenim objektima, i reaguju istovremeno obaveštavajući interventnu patrolu, policijsku upravu, vlasnika objekta… Monitoring centar je opremljen većim brojem linija preko kojih se ostvaruje komunikacija sa alarmnim centralama, dok se komunikacija vrši i putem GSM ili GPRS sistema, što znači da štićeni objekat ne mora imati telefonsku liniju.

*Protivprovalni alarmni sistemi u kombinaciji sa monitoringom i interventnom patrolom čije su prednosti brojne:

Panik tasteri

PANIK tastere koriste osobe koje mogu biti neposredno ugrožene od strane napadača kao što su npr. bankarski službenici, radnici u prodajnim objektima i sl. Tasteri mogu biti fiksni i mobilini, ručni, nagazni ili bežični (na daljinskom upravljaču).

Isključenje pod prinudom

ISKLJUČENJE POD PRINUDOM se koristi u situaciji kada je osoba primorana od strane napadača da isključi alarmni sistem, ali u tom slučaju koristi šifru za isključenje pod prinudom.

Tiha dojava

TIHA DOJAVA – pritiskom na panik taster ili ukucavanjem šifre za isključenje pod prinudom aktivira se tiha dojava tako da napadač ne primeti da je korisnik aktivirao alarm. Tiha dojava registruje se u monitoring centru i operater momentalno obaveštava Interventnu patrolu koja stupa u akciju.

Obavljanje delatnosti održavanja zelenih površina spada u gamu ponude naše firme. Najsavremenja mehanizacija, sredstva i oprema obaviće i najsloženije poslove u delatnosti košenja i održavanja zelenih površina.

Ovi poslovi mogu se obavljati u skladu sa redovnim aktivnostima na objektima pod zaštitom naše firme čime se izdatci vaše firme drastično smanjuju na ovim poslovima ali i vanredno u skladu sa potrebama svakog objekta. Poslove košenja trave i održavanja zelenih površina obavljamo uslužno svim zainteresovanim gde na osnovu potreba posla dostavljamo konkretnu ponudu. 

1. Izradu Pravila zaštite od požara koja su obavezna po Zakonu o zaštiti od požara član 28.  U dokument spada kompletan opis objekta (tehnoloških proces), mere koje treba preuzeti i čega se treba pridržavati da ne bi došlo do neželjenih posledica u ovom slučaju požara i eksplozije.

Izradu Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara po članu 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara. U izradu plana spada skiciranje svih prostorija unutar objekta I njihovo ucrtavanje u plan. Proračun vremena potrebnog za evakuaciju svih osoba iz prostorija objekta i propisivanje maksimalnog broja osoba koja mogu boraviti u njemu, obeležavanje puteva evakuacije kao i evakuacionih izlaza,aparata za gašenje požara,hidranata,ručnih javljača na konkretnom objektu.

 

2. Usluga referenta protiv pozarne zaštite

Kao odgovorni za vodjenje protiv požarne zaštite dužni smo da:

• Vodimo računa o redvnom servisu protiv požarnih aparata, hidranata.

• Da oraganizujemo i sami preduzimamo sve potrebne preventivne mere sa aspekta zastite od požara.;

• Da se staramo o sprovodjenju i primeni mera zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom, drugim propisima, Pravilima, Kao i drugim aktima;
Da usaglašavamo rad Pravnog lica sa propisima iz oblasti zaštite od požara;
Da učestvujemo u izradi predloga opštih akata, Programa i Planova zaštite od požara, Programa osnovne obuke radnika i slično, a i posle brinemo o njihovoj primeni

• Da samostalno ili u saradnji, vršimo obuku svih zaposlenih u vezi sa opasnostima koje Im prete od požara.;

• Da vršimo zamenu i povlačenje dotrajalih ,zastarelih, neupotrebljivih aparata i opreme za gašenje požara, stalno u toku godine, a na njihova mesta postavljamo novu i savremeniju pp opremu i sredstva;

• Da obezbedjujemo da svi zaposleni radnici budu upoznati sa opasnostima koje im prete od požara i eksplozije na radnom mestu;

• Da saradjujemo sa nadležnim inspekcijskim i drugim organima za zastitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova;

• Da dajemo predloge u cilji efikasnijeg otklanjanja uočenih nedostataka i unapredjenja postojećeg stanja zaštite od požara;

• Da u sučaju konstatovanja odredjenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, zabrani rad do otklanjanja istog nedostatka;

• U slučaju izbijanja požara, Ako je na vreme obavešten i prisutan, do dolazka profesionalne vatrogasne brigade neposredno organizuje ljdstvo, rukovodi i komanduje akcijom gašenja, evakuacije i spasavanja ljudi I imovine;

• Da jednom mesečno putem mesečnog izveštaja a po potrebi i češće, izveštava direktora o svom uočenim pojavama, promenama, nedostatcima i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže konkretne mere za uklanjane ovih uočenih nedostataka.

U skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju a po rešenju izdatom od strane sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova, “Patrol 023” sprovodi obuku svih zainteresovanih fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Obuka se sprovodi u skladu sa svim zakonskim propisima koji regulišu oblast privatnog obezbeđenja i fizičkotehničke zaštite. Obuka predstavlja osnovi uslov za izlazak na ispit pred komisijom MUP-a na osnovu kojeg se izdaje licenca za obavljanje poslova fizičkotehničkog obezbeđenja. Obuku sprovodimo za sledeće licence:

 1. 1. procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

 2. 2. fizičko-tehničke zaštite lica i imovine, transporta novca i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

Obuku polaznika vrše eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti, pravnih nauka, bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite, prve pomoći i borilačkih veština. Koji su svoje znanje i iskustvo stekli baveći se bezbednosnim poslovima u MUP-u, advokaturi i privatnom sektoru.

Za sprovođenje obuke “Patrol 023” pripemio je dva adekvatana poslovna prostora opremljena svim neophodnim pomagalima i učilima za kvalitetno sprovođenje obuke svih polaznika teoriske nastave. Obuka borilačkih veština odnosno vežbi samoodbrane obavlja se u dve sportske sale opremljene opremom za najkvalitetnije sportske vežbe.

Svim kandidatima omogućićemo širok sprektar zananja neophodnih za uspešno polaganje stručnog ispita.

Program obuke:

Osnovna obuka (LF1) za službenika obezbeđenja sadržana je u 101-om školskom času (osnovi bezbednosti, prava, prve pomoći, PPZ, borilačke veštine i samoodbrane, bezbedno rukovanje vatrenim oružijem), a dodatno se može pohađati još 7 časova za specijalističke poslove bezbednosti (LF2) koju kandidati moraju da odslušaju i na osnovu koje stiču mogućnost polaganja za licencu.

Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti putem brojeva telefona 023/512-850 i 064/647-88-36, svakog radnog dana u periodu od 07:00h do 14:00h.

Kompanija “Patrol 023” u okviru svojih usluga sprovodi uslužno alkotestiranje radnika za sva zainteresovana pravna lica prilikom čega poštuje sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

U svom radu naša kompanija koristi profesionalni alkotest uređaj – “DRAGER Alcotest 6820” koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela čime se ovaj aparat svrstava u red neoborivih u sudskom postupku.

Alkotestiranje sprovode službenici obezbeđenja koji su posebno edukovani i poseduju licence o obučenosti za rukovanje aparatom.

Usluga se sprovodi na dva načina:

 1. Mesečni monitoring,
 2. Pojedinačni test na zahtev.

Za više informacija i ponudu kontaktirajte naš tim.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Patrol023 doo je licencirano preduzeće za izradu Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja. Osim što posedujemo licencu za vršenje poslova fizičko – tehničko zaštite lica i imovine I održavanja reda na sportskim priredbama , javnim skupovima i drugim mestima okupljanja gradjana sa nošenjem oružja (rešenje broj: 03/4 broj: 18740), kompanija Patrol023 doo poseduje licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (03/4 broj: 18739).

Korporativna bezbednost predstavlja veoma slozenu kombinaciju različitih segmenata bezbednosti. Nacionalni standard СРПС А:Л2.003:2017 bezbednost i otpornost društva- Procena rizika, je razvio metodologiju za procenu rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, u cilju sveobuhvatnog sagledavanja i analize različitih opasnosti po lice,imovinu i poslovanje organizacije.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova fizičke I tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema fizičko tehničke zaštite. U članu 11 kaže se da: Procena rizika u planiranju sistema fizičko tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite.

U skladu sa članom 34. Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja:

Izradom dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, a za koja su u obavezi sva pravna lica , ne svodi se samo na ispunjavanje Zakonsko pravnih normativa, već dobijaju pravu sliku svog preduzeća o bezbednosnim procenama i time izbegavaju nepotrebne troškove u domenu fizičko tehničke zaštite.

Osnovni instumrn za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja je nacionalni standard SRPS A.L2:003 koji omogućava globalan pristup bezbednosti organizacije, jer njegova metodologija podrazumeva analizu i ocenu svih aspekata korporativne bezbednosti, od opasnosti vezanih za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, preko protivpožarne zaštite do opasnosti vezanih za unutrašnju normativnu regulativu i protivpravno delovanje unutar i/ili van preduzeća. Stručna primena metodologije ovog standarda omogućava organizaciji da stekne objektivnu sliku o stanju sopstvene bezbednosti. Rezultat njene primene je konkretan prikaz svih potencijalnih opasnosti, klasifikovanih i numerički izraženih, uz predlog jasnih i konkretnih mera za njihovo smanjivanje ili eliminisanje.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja:

Izrada studije bezbednosti poslovanja po metodologiji nacionalnog standarda odvijala bi se kroz tri faze:

 1. precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja,
 2. izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno i
 3. predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

I FAZA – Precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja

U okviru prve faze projekta vrši se višeslojna i temeljna analiza normativnih akata, tehničkih resursa i ljudskih kapaciteta organizacije u skladu sa metodologijom nacionalnog standarda. U okviru ove faze vrši se identifikacija sledećih kategorija opasnosti:

 • Rizici po opšte poslovanje;
 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radu;
 • Pravni rizici;
 • Rizici od protivpravnog delovanja;
 • Rizici od požara;
 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Rizici od eksplozija;
 • Rizici po životnu sredinu;
 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima;
 • Rizici u informaciono komunikacionim sistemima (IKT);
 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima.
 • Prikupljanje, sortiranje i analiza podataka se sprovodi putem protokola, procedura, evalucionih i drugih metodoloških instrumenata izgrađenih na osnovu strogih i preciznih naučnih kriterijuma i utemeljenih na stručnim znanjima i iskustvima.

II FAZA – Izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno

Druga faza projekta podrazumeva preciznu kvantifikaciju svih kategorija opasnosti i dodeljivanje odgovarajućih nominalnih vrednosti u skladu sa zatečenim stanjem. Ova faza podrazumeva izračunavanje konkretne numeričke veličine rizika u svakoj od navedenih kategorija uz jasan i pregledan grafički prikaz svih procenjenih rizika. Na ovaj način, organizacija dobija sistematičan pregled svih eventualnih nedostataka, slabosti i propusta koji proizvode određen rizik po njeno poslovanje, zaposlene ili imovinu.

III FAZA – Predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

Treća faza projekta rezultira izradom predloga mera za otklanjanje uslova ili uzroka koji proizvode opasnosti po lica, imovinu i poslovanje organizacije. Drugim rečima, ova faza pruža konkretne smernice za prevenciju ili smanjenje analiziranih rizika.

Izlazni rezultat procene rizika jeste Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, kao eleborat u kome su sagledane sve vrste rizika,prikazane nivoom i kategorijom rizika i njihove implikacije na poslovanje,, a organizacija svrstana u jednu od 5 (pet) grupa ugroženosti u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke, fizičko-tehničke zaštite i korišćenje tehničkih sredstava, СЛ.гласник РС 19/15 и 17/17.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja (Elaborat) je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom I privatnom sektoru, definisana Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite , koji koriste bilo koji vid fizičke ili tehničke zaštite odnosno usluge obezbeđenja od strane trećih lica ili ima vlastite resurse za obezbeđenje lica I imovine u funkciji bezbednosti poslovanja.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.