PROTIV-POŽARNA ZAŠTITA

1. Izradu Pravila zaštite od požara koja su obavezna po Zakonu o zaštiti od požara član 28.  U dokument spada kompletan opis objekta (tehnoloških proces), mere koje treba preuzeti i čega se treba pridržavati da ne bi došlo do neželjenih posledica u ovom slučaju požara i eksplozije.

Izradu Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara po članu 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara. U izradu plana spada skiciranje svih prostorija unutar objekta I njihovo ucrtavanje u plan. Proračun vremena potrebnog za evakuaciju svih osoba iz prostorija objekta i propisivanje maksimalnog broja osoba koja mogu boraviti u njemu, obeležavanje puteva evakuacije kao i evakuacionih izlaza,aparata za gašenje požara,hidranata,ručnih javljača na konkretnom objektu.

 

2. Usluga referenta protiv pozarne zaštite

Kao odgovorni za vodjenje protiv požarne zaštite dužni smo da:

• Vodimo računa o redvnom servisu protiv požarnih aparata, hidranata.

• Da oraganizujemo i sami preduzimamo sve potrebne preventivne mere sa aspekta zastite od požara.;

• Da se staramo o sprovodjenju i primeni mera zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom, drugim propisima, Pravilima, Kao i drugim aktima;
Da usaglašavamo rad Pravnog lica sa propisima iz oblasti zaštite od požara;
Da učestvujemo u izradi predloga opštih akata, Programa i Planova zaštite od požara, Programa osnovne obuke radnika i slično, a i posle brinemo o njihovoj primeni

• Da samostalno ili u saradnji, vršimo obuku svih zaposlenih u vezi sa opasnostima koje Im prete od požara.;

• Da vršimo zamenu i povlačenje dotrajalih ,zastarelih, neupotrebljivih aparata i opreme za gašenje požara, stalno u toku godine, a na njihova mesta postavljamo novu i savremeniju pp opremu i sredstva;

• Da obezbedjujemo da svi zaposleni radnici budu upoznati sa opasnostima koje im prete od požara i eksplozije na radnom mestu;

• Da saradjujemo sa nadležnim inspekcijskim i drugim organima za zastitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova;

• Da dajemo predloge u cilji efikasnijeg otklanjanja uočenih nedostataka i unapredjenja postojećeg stanja zaštite od požara;

• Da u sučaju konstatovanja odredjenih nepravilnosti i nedostataka zbog kojih postoji neposredna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, zabrani rad do otklanjanja istog nedostatka;

• U slučaju izbijanja požara, Ako je na vreme obavešten i prisutan, do dolazka profesionalne vatrogasne brigade neposredno organizuje ljdstvo, rukovodi i komanduje akcijom gašenja, evakuacije i spasavanja ljudi I imovine;

• Da jednom mesečno putem mesečnog izveštaja a po potrebi i češće, izveštava direktora o svom uočenim pojavama, promenama, nedostatcima i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže konkretne mere za uklanjane ovih uočenih nedostataka.